அரைகுறை ஆடையில் ஆபாசம் அடிதடி நிறைந்த சொப்பன சுந்தரி