2.0 படத்தில் சென்சார் போர்டு நீக்கிய காட்சிகள் இவைதான்