சென்சார் பிரச்னைகள் முறியடித்து வெற்றி பெறுமா பி கில்?