வனிதாவின் மரண செய்தல்கள் – அருள்வாக்குகளின் LIST உள்ளே